2006/Oct/22อานิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ คือจะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วยปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุการณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่า และยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติศีลข้อ ปาณาติบาต คือ ห้ามการฆ่าเป็นข้อที่สำคัญอันดับหนึ่งและในพระสูตรของพุทธศาสนามหายาน ยังได้กล่าวถึงพระพุทธวจนะ ว่าด้วยเรื่อง อานิสงส์ ๑๐ ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์ ในคราวที่ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคราชไว้ด้วยดังนี้

๑. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย

บุคคลผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่เบียดเบียนผู้ใด มีกิริยาสำรวม จรรยามารยาทเรียบร้อย ไม่กล่าวคำกระโชก ด่าทอกับใคร บุคคลเช่นนี้เมื่อก้าวไปสู่ที่ใดย่อมเป็นที่รักใคร่ มีแต่คนอยากเข้ามาใกล้ชิด

ในทางตรงกันข้าม หากเป็นคนที่สะสมไว้แต่อารมณ์ร้าย ๆ แววตาเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งการฆ่า ทุกคนก็อยากจะวิ่งหนีไปให้ไกล

ถ้าภายในจิตใจเราไม่คิดจะไปทำลายหรือเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น เราจึงไม่เป็นที่หวาดกลัวต่อผู้ใด แต่จะเป็นที่รักของสัตว์ต่าง ๆ แม้สัตว์ดุร้ายก็ไม่ทำอันตราย

๒. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

คนที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ อย่าว่าแต่เห็นสัตว์ทั้งหลายต้องตายไปต่อหน้าเลย เพียงแต่เห็นสัตว์ต้องประสบเคราะห์กรรมถูกเฆี่ยนตี ก็ย่อมจะไม่สบายใจ นอกจากจะไม่เข่นฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นแล้ว แม้แต่จะเอ่ยวาจาด่าทอให้ระคายหูก็จะไม่กระทำโดยเด็ดขาด

เมื่อจิตเมตตาค่อย ๆ ถูกสะสมเพิ่มพูนจนเปี่ยมล้น ก็จะบังเกิดเป็นมหาเมตตาขึ้นในใจ และมหาเมตตานี้จะเพิ่มพลังจิตขึ้นในตัว นับเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอันจะนำพาให้ผู้บำเพ็ญสามารถสำเร็จธรรมบรรลุขั้น พระโพธิสัตว์

๓. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์โหดร้ายเคียดแค้นได้

นอกเหนือจากความเห็นแก่ตัวเพื่อปากท้องตัวเองอันเป็นเหตุให้เกิดการเข่นฆ่า ทำลายชีวิตผู้อื่น และสาเหตุใหญ่ของการทำร้ายซึ่งกันและกัน คือ ความโกรธแค้น อาฆาต พยาบาทจองเวรต่อกัน ซึ่งนับวันก็จะกลายเป็นคนโหดร้ายเห็นความตายของผู้อื่นเป็นเรื่องเล็กน้อย

ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตัดอารมณ์เหล่านี้ให้หมดสิ้น และไม่เพียงแต่จะรักชีวิตตนเองเท่านั้น แต่ยังจะต้องรักและทะนุถนอมชีวิตผู้อื่นอีกด้วย หากชาตินี้เรายังฆ่ากินเลือดเนื้อเขา ความแค้นพยาบาทจะฝังอยู่ในกมลสันดาน และจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรติดตามทวงหนี้ชีวิตทุกชาติไป แล้วเราจะปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นได้อย่างไร?

๔. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

ความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการผันแปรของดินฟ้าอากาศ หรืออาหารการกินที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งอาจรักษาให้หายได้ด้วยยา แต่ทวายาไม่สามารถรักษาโรคกรรมได้

โรคกรรมอันเกิดมาจากการเคยสร้างอกุศลกรรมร่วมกันมาในอดีต การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ร่วมเสพเนื้อผู้อื่น ร่วมส่งเสริมผู้อื่นให้ฆ่าให้กินให้เสพ เป็นกรรมร่วมกัน จึงส่งผลให้คนเหล่านั้นต้องมาตายพร้อมกันในชาติปัจจุบัน เช่นเป็นโรคระบาดในคราวเดียวกันมาก ๆ ประสพภัยพิบัติ น้ำท่วม แผ่นดินไหวตายหมู่ เป็นต้น

หากท่านอยากเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน จงงดเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ และหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ปลดปล่อยช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทั้งหลายเป็นประจำ

๕. อายุมั่นขวัญยืน

ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ ทั้งคนและสัตว์ ต่างล้วนอยากให้ตนมีอายุยืนยาว แต่ความมีอายุยืนยาวนั้น มิใช่ขอกันได้ ถ้าหากในอดีตท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบนิยมยินดีในการบริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดจนฆ่าและส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การที่จะหวังให้ตนมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นสุข และอายุยืนยาวนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้

บุคคลผู้ที่มีจิตเมตตา ชอบช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็ก ๆ ก็ตาม อานิสงส์ผลบุญจะช่วยต่อชีวิตทำให้มีอายุยืนยาว

๖. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด

วัชรเทพทั้ง ๘ พระองค์ คือ เทพเจ้าผู้พิทักษ์ธรรมในพระพุทธศาสนา เมื่อบุคคลใดมีจิตมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดี รักษาศีลกินเจ วัชรเทพทั้ง ๘ พระองค์ก็จะมีบัญชาให้เหล่าเทพบริวารทั้งหลายลงมาพิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองบุคคลนั้น ๆ มิให้ภูติผีปีศาจ ยักษ์มาร อสูรร้ายมารังควาน แต่หากเมื่อใดบุคคลนั้นมีจิตใจรวนเร ไม่มั่นคงในการปฏิบัติธรรม บรรดาทวยเทพก็จะพากันผละหนีไป ซึ่งเหล่ามารร้ายจะเข้าจู่โจมทำอันตรายทันที

แม้ตาเนื้อของปุถุชนคนธรรมดา จะมองไม่เห็นบรรดาเทพพรหมที่เฝ้าคุ้มครอง แต่เมื่อถึงคราววิกฤตตกอยู่ในที่คับขัน เทพพรหมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะพลิกผันเหตุการณ์ให้แคล้วคลาดรอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงได้ในที่สุด

๗. ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล

โดยปกติคนทั่ว ๆ ไป หากมีเรื่องราวรบกวนจิตใจให้วิตกกังวลว้าวุ่น เมื่อถึงยามพักผ่อนแม้ว่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใด ก็ไม่สามารถจะหลับลงได้หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ และท้ายที่สุดเคลิ้มหลับไป ก็จะฝันร้ายตลอดคืน

มีตัวอย่างมากมายของผู้ที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เอาแต่สร้างกรรมชั่ว ประพฤติมิชอบ อาหารแต่ละมื้อจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยเนื้อสัตว์ เมื่อยามหลับก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่เลวร้าย น่าเกลียดน่ากลัว แต่เมื่อได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติธรรม งดบริโภคเลือดเนื้อผู้อื่น ก็มักจะมีโอกาสนิมิตรฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นนิมิตรที่ดีเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง จะหลับและตื่นก็เป็นสุข

๘. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันได้

คัมภีร์แห่งสัจธรรมได้กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายกับคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน มิได้แตกต่างกัน แต่เป็นเพราะความหลงผิดไม่รู้เท่าทัน จึงยึดรูปลักษณ์ภายนอกมาทำให้เป็นความแตกต่างว่านั่นเป็นสัตว์ นี่เป็นคน ฯลฯ

ผู้ปฏิบัติธรรมมีญาณปัญญา เห็นแจ้งในธรรมต้องปราศจากจิตที่เคืองแค้นอาฆาตผู้อื่น และมีจิตเมตตากรุณา คิดสงสารผู้อื่นที่หลงประพฤติผิด ทั้งพยายามหาวิธีฉุดช่วยให้เขากลับสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องดีงาม

๙. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ

ตามกฎแห่งกรรม ผู้ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือชอบเสพเลือดเนื้อสัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปวิญญาณจะต้องร่วงลงสู่อบายภูมิทั้ง ๓ ได้แก่

1. นรกภูมิ 10 ขุม ต้องรับทุกข์ทรมานแสนสาหัส
2. เปรตภูมิ จะได้รับทุกข์ทรมานอยู่กับความหิวโหย
3. เดรัจฉานภูมิ เมื่อวิญญาณใช้หนี้บาปกรรมพ้นจากนรกภูมิและเปรตภูมิแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถูกเขาฆ่าตายชาติแล้วชาติเล่า จนกว่าจะครบกำหนดตามจำนวนที่ตนได้เคยทำลายชีวิตผู้อื่น

๑๐. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณจะมุ่งสู่สุคติภพ

ในมหายานสูตร มีเรื่องเล่าถึงวิบากกรรมของผู้ที่หลงผิดชอบเข่นฆ่าสัตว์และนำไปสังเวยฟ้าดินถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นบาปอย่างมหันต์ อกุศลกรรมนั้นทำให้ต้องได้รับโทษโดยถูกสุนัขปีศาจรุมกัดกินเนื้อ ทุกข์ทรมานแสนสาหัส นับครั้งไม่ถ้วน

สาธุชนผู้ที่งดเว้นเนื้อสัตว์ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายด้วยการถือศีลกินเจ ย่อมจะห่างไกลจากทุคติภพไม่ต้องไปรับโทษทัณฑ์อันน่าสะพรึงกลัว เมื่อจิตวิญญาณจะละสังขาร ก็อาศัยเหตุปัจจัยแห่งกุศลกรรมความดี ดลบันดาลให้เหล่าทวยเทพเทวารอรับขึ้นเบื้องบน

ฉะนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ได้สำเร็จลุล่วงผู้บำเพ็ญธรรม จักต้องละเว้นจากการเสพเลือดเนื้อชีวิตสัตว์โดยสิ้นเชิง พร้อมกับอนุเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อให้หนทางการบำเพ็ญสู่ความหลุดพ้น ไม่ถูกขัดขวางจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย


ที่มา- http://thai.mindcyber.com

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณสำหรับข้อมูล มากเรยครับ
ผมก็อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะกินเนื้อสัตว์
ต่อไปดี หรือว่าไม่กินแล้ว ข้อมูลนี้ช่วยให้ผมตัดสินใจได้ดีขึ้นครับ big smile
#19 by Good (182.52.138.154) At 2011-11-02 15:54,
วิตามินบี 12
หาได้จากพืชผักใบเขียว
และสาหร่ายสไปรูลิน่า ซึ่งบริสุทธิ์กว่าด้วยนะ
#18 by จางผู่หลี่ (101.108.196.147) At 2011-07-06 16:27,
ขออนุโมทนา ด้วยนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ big smile ที่ทำให้ตัวดิฉัน ได้เรียนรู้ ว่ากานไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตนั้น เป็นอย่างไร และตัวดิฉันเองก็จักได้นำ ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ บอกต่อ เพื่อน ๆ ครอบครัว พี่น้องค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สาธุ confused smile
#17 by Nuclearzii (223.205.52.129) At 2011-03-28 18:20,
พระพุทธเจ้าท่านฉันท์ มังสวิรัติ ท่านไม่ฉันท์ เนื้อสัตว์ แต่ท่านก็มิได้ห้ามฉันท์เนื้อสัตว์ เพราะอะไร
ธรรมนั้นเมื่อฝึกแล้วสิ่งวิเศษจะรู้ได้เฉพาะตน ใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ฉันท์เนื้อสัตว์ แต่ก็ทรงมิได้ห้าม ไม่ให้ฉันท์ เนื้อสัตว์ เพราะพระ

พุทธเจ้าท่านเดินสายกลางท่านรู้ว่ามนุษย์นั้น มีความเห็นแก่ตัว หาทางแก้ตัว เพื่อความสุขของตัวเอง มนุษย์นั้นจึงมีทั้งคนดีและคนเลว ปนกันไป บางครั้งท่านเคยเปรียบ

มนุษย์นั้นเป็นดั่งบัว4เหล่า บางจำพวกนั้นมิอาจจะสอนได้เลย ต้องปล่อยไปตามกรรม
พระพุทธเจ้า ให้ดำรงศีล5 ข้อที่1 ควรเว้นเสียจากฆ่าสัตว์ เท่านี้ท่านที่มีปัญญาน่าจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าท่าน ท่านห้ามฆ่าสัตว์แต่ท่านใช้คำว่าควรเว้น เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ แล้วจะ

เอาเนื้อสัตว์มาจากไหนกันแต่ที่ท่านมิได้ห้ามปรามครั้งพระเทวทัต จะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะตัวมนุษย์นั้นมันมีสี่เหล่า มีทั้งที่สอนได้และสอนไม่ได้ ท่านให้คิดเอาเอง

เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาถกเถียงทะเลาะกันในภายหน้า ท่านนั้นมิห้ามคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ห้ามก็มีปัญหา ไม่ห้ามก็มีปัญหา ให้คิดเอาเอง ถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุด สังเกตุ

เรื่องอื่นๆพระเทวทัต ขออะไร พระพระพุทธเจ้า ไม่ห้าม หรือห้ามสักอย่าง ท่านให้ความอิสระกับทุกคน คิดเอาเองท่านใช้คำว่า ควรเว้น เสียจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ควรเว้นเสียจากการ

เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น เท่านี้ท่านที่มีปัญญาควรรู้ได้ด้วยตนเอง จะให้พระองค์ มาบอกว่าสิ่งนั้นห้าม สิ่งนี้ไม่ห้าม นั้นไม่ได้ เพราะคนมีหลายจำพวก มีมิจฉาทิฐิ และไม่มี ท่านให้

คิดเอาเอง ท่านเพียงแต่แนะสิ่งที่ควรเป็นให้เท่านั้น ท่านอยากเป็นบัวเหล่าใดหรือถึงคิดเองไม่ได้จึงต้องให้พระองค์ประกาศเป็นกฎหรือ พระองค์ไม่ทำ เพราะจะเป็นการ

สร้างกำแพงแบ่งแยกแล้วมาทะเลาะกันซะเปล่าๆ พระองค์ทรงฉลาดและทำถูกต้องแล้ว ปล่อยให้คิดเอาเองไม่ดีกว่าหรือ มีคนใส่บาตร เอาเนื้อสัตว์มาใส่มาให้พระองค์

พระองค์ก็ทรงรับมิได้ว่ากล่าวสิ่งใด พระองค์ทรงใช้ปัญญาในการฉันท์ โดยไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ทรงฉันท์ในส่วนดีบริจาคในส่วนเลว ช่วงหลังๆก็จะรู้กันเองว่าพระองค์ไม่

ฉันท์เนื้อสัตว์ ซึ่งพระองค์มิได้บอกว่าฉันท์หรือไม่ฉันท์เนื้อสัตว์ให้ดูกันเอาเอง ซึ่งพระองค์ก็พร่ำสอน ควรเว้นนะ เสียจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นซะ ทำไมไม่ใช้ปัญญาคิดเอา

เอง จะต้องให้พระพุทธเจ้าบอกทุกเรื่องหรือ ตาบัวสี่เหล่า ลองคิดดูหากพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์ได้ แสดงว่า พระพุทธเจ้านั้นโกหกเรานะซิเพราะศีลข้อ1

พระองค์เป็นคนบอกเองว่า ให้ควรเว้นเสีย จากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต แล้วพระองค์จะมาบอกให้กินได้นั้นแม้จะเห็นหรือไม่เห็นการฆ่าลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าขั้นตอนนั้นก่อน

มาเป็นอาหารนั้นเป็นมายังไง จะมาบอกว่าเราไม่รู้เรากินได้ มันจะมายังไงเราไม่สน เรากินได้เราไม่รู้มันมาอย่างไรอาหารนี้ ถามใจตัวเองดูดังๆว่ามันเป็นไปได้หรือที่เราไม่รู้

หรือเราแกล้งไม่รู้ซะมากกว่า หาทางแก้ตัวเพื่อจะกินเค้าซะมากกว่า บางคนบอกว่าเอาทุกอย่างรวมกัน แล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไร เป็นไปได้หรือ ซักวันมีคนเอาของน่าเกลียดใส่

รวมคนไปให้เรากิน ทั้งที่เรารู้จะบอกว่าไม่รู้กินได้เราจะกินได้ไหม หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งชวนอ๊วก อาหารชั้นดีใส่รวมไปใครก็กินได้ไม่เห็นแปลกเลย ลองหยิบของชวนอ๊วกใส่รวม

ไปด้วยซิจะกินได้ไหม เราแยกออกนี่ว่าอะไรเป็นอะไรใช้ปัญญาคิดดู อย่าเอาแต่พึ่งพระพุทธเจ้า ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ได้จึงทำอันนี้ใช้ไม่ได้จึงไม่ทำบางอย่างคิดเอา

เองบ้างลองคิดถึงชีวิตเราซิเรารักชีวิตหรือเปล่าเรากลัวไหมหากมีคนถืออาวุธจะมาทำร้ายฆ่าเราเราจะกลัวไหม หรือคิดว่าชีวิตคนอื่นนั้นมีค่าน้อยกว่าเราเรามีค่ามากกว่าเรา

กินได้ไม่ผิด อะไร เรากลัวว่าถ้าเราไม่กินเราจะขาดสารอาหาร ช้างม้าวัวควายตัวเบ่อเริ่มมันกินอะไรกัน คิดถึงแต่จะเอาชีวิตคนอื่น มาเติมเป็นสารอาหารให้กับเรา แล้วชีวิต

เราหล่ะ เราอยากเป็นสารอาหารให้กับชีวิตคนอื่นหรือเปล่าใช้ปัญญาคิดเอาเองบ้างซิครับ ทุกคนมีหมดแหละ พระองค์ทรงแนะแนวทางให้เรา ใช้ปัญญา ไม่สร้างกำแพงใดๆ

ไม่มาแบ่งแยก คนกินได้ คนกินไม่ได้ คนไหนคิดได้ก็ไม่ต้องกิน คนไหนคิดไม่ได้ก็กินไป พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก ให้คิดเอาเอง ใช้ปัญญาเอาเอง ท่านฉลาด

และทำถูกแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาเถียงกันเรื่องนี้ไม่จบซักที คนที่เถียงกันทั้งสองฝ่ายนั่น ใช้ปัญญาหรือยัง เป็นบัวเหล่าใดหรือ พระพุทธเจ้าไม่เถียงทั้งสองฝ่าย ให้คิดเอาเอง

คำว่า ควรเว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คำนี้จะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้แล้วแต่ท่านจะหาคำใดมาลบล้างกันท่านให้ใช้ปัญญาคิดเอาเอง คิดเอาเอง สิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีคน

เราต้องคิดเป็น คนที่คิดไม่เป็น มีอยู่บัวเดียว ขนาดพุทธเจ้ายังกล่าวว่า ให้เป็นไปตามกรรมเถิด คนพวกนี้สอนไม่ได้ดอก คนไหนไม่กินเนื้อสัตว์ ผมขออนุโมทนาสาธุด้วย

คนไหนกินเนื้อสัตว์ก็กินไปเถิด ผมมิได้ว่าอะไร ก็ขอให้มีความสุขเช่นกัน เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดปัญญาใครปัญญามัน ดังพระท่านว่า นานาจิตตัง ครับผม ทำดีใจก็

เป็นสุขแค่นั้นพอ !!!
#16 by โอ ระยอง (117.47.152.144) At 2010-12-25 04:47,
อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ
#15 by นะโม (183.89.195.189) At 2010-10-26 14:06,
ขอให้ นำสิ่งดีๆๆ มาอีกนะครับbig smile
#14 by (113.53.190.72) At 2010-09-21 15:40,
ในข้าวกล้องมีวิตามินบี12เยอะเลยค่ะพยายามละเว้นเนื้อสัตว์กันให้มากนะค่ะ พยายามปฏิบัติธรรมด้วยยิ่งดี ร่วมอนุโมทนาค่ะ..big smile
#13 by *-* (124.120.243.243) At 2010-09-14 09:48,
#12 by (123.222.112.236) At 2010-01-07 23:07,
クレジットカード現金化比較
#11 by クレジットカード現金化比較 (123.222.112.236) At 2010-01-07 23:06,
เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณนะคะ
#10 by (58.8.60.183) At 2009-07-02 20:30,
อ่านเเล้วไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยangry smile
#9 by แน่นอน (203.172.175.120) At 2009-01-15 10:40,
ไม่กินเนื้อสัตว์เฉพาะวันพระ กับเทศกาลกินเจdouble wink
#8 by jumbo (125.26.31.233) At 2008-05-15 11:38,

นาทีวิกฤตของชีวิต คุณช่วยได้

ตัดกรรมโดยร่วมทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งละ 9 บาท
โทร. 1900 2222 00
<<<<<<<<>>>>>>>>

http://jiw.adoxyonline.com/
ADOXY เอโดซี สุดยอดอาหารเซลล์ผู้พิชิตโรคร้ายได้ผลภายใน 7วันได้บุญด้วย
** โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคข้อ โรคกระดูก โรคความดัน โรคภูมิแพ้ โรคหืดหอบ ไมเกรน โรคกระเพาะ ริดสีดวง โรคไต โรคตับ โรคสะเก็ดเงิน โรคไทรอยด์ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเหน็บชา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามเส้น อัมพฤกษ์ สิว ฝ้า ประจำเดือนไม่ปกติ การตกขาว ผังผืดในมดลูก ถุงน้ำ ซีส เนื้องอก หย่อนสมรรถภาพ ต่อมลูกหมากโต เอดส์ และโรคอื่นๆเกือบทุกโรค หรือท่านเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าว่า บางครั้งเราอยู่เฉยๆ แต่ทำไมเรากลับ รู้สึกเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ นี่คือภัยร้ายที่กำลังคุกคามท่านอยู่ทุกวินาที เราเรียกภาวะนี้ว่า การขาดออกซิเจนแบบเรื้อรัง เซลล์ในร่างกายของท่านกำลังอ่อนแอและค่อยๆตายลงไปเป็นจำนวนมากมายในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคร้ายกว่า 90% เรามีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็น นาโนเทคโนโลยี (NANOTECHNOLOGY) ช่วยเพิ่มออกซิเจน ให้ร่างกายอย่างเพียงพอ ทำให้เซลล์ร่างกายแข็งแรง **นาทีนี้ต้องยกให้..ADOXY- เอโดซี ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี Cell Food สุดยอดแห่งผลิตภัณฑ์อาหาร พิชิตโรคร้ายคุณภาพสูง เป็นแพทย์ทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับท่าน ใช้แล้วเห็นผลจริง..100% ทำให้ผู้ป่วยถึงกับยิ้มได้ http://jiw.adoxyonline.com/ <<ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีความล้ำยุค ปี 1997 ประเทศสหรัฐฯ ปรุงด้วยสูตรจำเพาะโดยนักเคมีกายภาพ ที่ไอน์สไตน์ ยกย่องว่าเป็น "ยอดอัจฉริยะ " เริ่มจำหน่ายในสหรัฐอมริกา และได้รับการยอมรับในอีกหลายประเทศทั่วโลก ในชื่อ " Cell food " อุดมด้วยแร่ธาตุ 78 ชนิด...เอ็นไซม์ 34 ชนิด กรดอะมิโน 17 ชนิด และ ดิวทีเรียมอ็อกไซด์ ที่แยกโมเลกุล ของน้ำออกเป็นประจุบวกไฮโดรเจน และ ประจุลบอ็อกซิเจน ช่วยกันจับตัวอนุมูลอิสระให้สลายตัวกลายเป็น.... อ็อกซิเจนบริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการผลิตระดับนาโนเทคโนโลยี่ที่สามารถทำให้สารประกอบ แร่ธาตุทั้งหมดอยู่ในรูป คอลลอยด์ ที่มีขนาดเล็กมาก สามารถ นำพาแร่ธาตุ เอ็นไซม์ และ กรดอะมิโน ซึมเข้าสู่ผนังเซลล์ทุกส่วนในร่างกาย...ทำให้ได้รับแร่ธาติสมบูรณ์ครบถ้วน ..กระแสตอบรับผู้ใช้สูงมาก เรามีตัวอย่างผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ที่ใช้แล้วเห็นผลได้จริง **** แม้แต่แพทย์ ยังยอมรับว่าใช้แล้วได้ผลดีจริง **** http://jiw.adoxyonline.com/
* รับประทานแล้วเห็นผลจริง มหัศจรรย์พิชิตโรคร้าย..ด้วยประสิทธิภาพสูง Cell Food สุดยอดอาหารที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ซึ่งผู้คนจำนวนมากใช้แล้วเห็นผลประทับใจในตัวสินค้าจึงกล้าบอกต่อด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด

* ทางเลือกใหม่ สำหรับคนที่มีปัญหา เบาหวาน มะเร็ง อัมพฤกษ์ หัวใจ ภูมิแพ้ เอดส์และโรคอื่นๆ เชิญท่านพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้ทดลองใช้รับประทาน ท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกับประสิทธิภาพของ Cell Food จะรู้สึกว่าดีขึ้นและเห็นผลชัดเจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ADOXY เอโดซี จึงเหมาะที่จะเป็น แพทย์ทางเลือก สำหรับท่าน

** โทรติดต่อได้ที่ 089-2229722 คุณจิว http://jiw.adoxyonline.com/

ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี Cell Food ในแบรนด์ Adoxy *- สินค้าคุณภาพเยี่ยม มีผู้บริโภคมากมายยืนยันว่าใช้รับประทานแล้วได้ผลในด้านการบำบัดรักษาจริง
ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทะเบียนเลขที่ อย. 10-1-30547-1-0037
และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ทะเบียนเลขที่ สคบ.ที่ รน.0307/7024
#7 by คนป่วยยิ้มได้ (58.9.59.187) At 2007-08-30 23:08,
#6 by (61.7.164.205 /192.168.3.102) At 2007-06-22 11:01,
#5 by (61.7.164.205 /192.168.3.102) At 2007-06-22 11:01,
ไม่ขาดวิตามิน บี 12 ครับ เพราะเคยอ่านในวารสารการแพทย์เกี่ยวกับ บี 12 ที่พบในพืช จำไม่ได้แล้ว ต้องรู้จักเลือกรับประทาน
#4 by เลิฟ เลิฟ (125.27.15.144) At 2007-06-18 22:33,
#3 by @ I'm a Box @ At 2006-10-22 22:11,
กินเจ ค่ะ
#2 by sofa At 2006-10-22 21:19,
เป็นแนวความคิดของมหายานรึป่าวฮับ?
จริงการทานเจก็ดีฮับ แต่ถ้าทานตลอดชีวิตต้องระวังเรื่อง การขาดวิตามิน บี 12 ด้วยฮับ... อีกทางนึงก็คือ ให้แผ่เมตตาเป็นนิสัยฮับ ก็จะให้ผลได้ใกล้เคียงกันฮับผม
ขอบคุณนะฮับ ที่นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังฮับ อนุโมทนาที่นำธรรมะ มาเสวนาฮับผม
#1 by DDP At 2006-10-22 20:14,